Vedtægter

Vedtægter for Hillerød Bys Lokalråd

§ 1. Foreningen er almennyttig og dens navn er Hillerød Bys Lokalråd.

§ 2. Foreningens hjemsted er Hillerød by samt omliggende områder i Hillerød, der direkte påvirker byens liv.

§ 3. Lokalrådets formål er, på et partipolitisk uafhængigt grundlag, at påvirke Hillerød kommune og andre myndigheder og organisationers prioritering og udførelse af opgaver, der har almen interesse for Hillerød by. For at komme i betragtning skal emner, der tages op, være af generel og overordnet interesse for byens liv.

§ 4. Som medlemmer kan optages borgere, der er bosiddende i, eller har tilknytning til Hillerød by. Bestyrelsens afgørelse om optagelse eller eksklusion af medlemmer kan indbringes for generalforsamlingen.

§ 5. Generalforsamling
Foreningens højeste myndighed er den ordinære generalforsamling, der afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned.

§ 5.2 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det påkrævet, eller hvis mindst 1/4 af medlemmerne skriftligt anmoder bestyrelsen herom med angivelse af årsag til deres ønske.

§ 5.3 Indkaldelse/forslag
Indkaldelse til generalforsamling med angivelse af dagsorden skal finde sted med mindst 3 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær general-forsamling, skal skriftligt være foreningens formand i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

§ 5.4 Dagsorden
Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget for kommende år.
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende foreningsår
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
7. Valg af revisorer og suppleant 8. Eventuelt

§ 5.5 Afstemning
Afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal af de afgivne stemmer. Afstemning ved fuldmagt kan ikke finde sted. Såfremt et medlem kræver det, skal afstemninger være skriftligt. Ændringer i foreningens vedtægter kan kun vedtages såfremt mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for ændringen, og mindst halvdelen af samt-lige stemmeberettigede medlemmer er til stede. Hvis der er flertal for et forslag til ændring af vedtægterne, men det nødvendige antal medlemmer ikke er til stede, kan ændringen vedtages ved simpelt flertal af de fremmødte medlemmer på en efterfølgen¬de, indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

§ 6. Bestyrelsen mv.
Bestyrelsen består af op til 7 medlemmer, der vælges for 2 år, således at halvdelen afgår hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen for 2 år, således at 1 afgår hvert år. Der vælges 2 revisorer, der vælges for 2 år, således at 1 afgår hvert år. Revisorsuppleant vælges for 1 år. Beslutninger i bestyrelsen afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er til stede.

§ 7. Regnskabet

§ 7.1 Regnskabsåret
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 7.2 Kontingent
Kontingent forfalder til betaling senest 1. april for det aktuelle regnskabsår. Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

§ 7.3 Foreningens midler
Foreningens midler tilhører foreningen og anvendes i overensstemmelse med foreningens formål. Intet medlem kan gøre krav på nogen andel i foreningens midler. Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå kontrakter herom. Opløsning af foreningen kan besluttes efter reglerne i § 5.5 for ændring af foreningens vedtægter. Foreningens eventuelle formue ved opløsning skal gå til velgørende sociale formål i Hillerød bymidte.

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d. 16. april 2014